Stanowisko Szpitala ws reportażu TVN24

Stanowisko Szpitala ws reportażu TVN24

Stanowisko Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie w sprawie reportażu TVN24 pt. „Oddział dwunasty”. Piekło na oddziale psychiatrycznym

Działając w imieniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, w związku z opublikowanym na portalu internetowym TVN24 GO, materiałem prasowym zatytułowanym „Oddział dwunasty”. Piekło na oddziale psychiatrycznym oświadczamy, że materiał ten w sposób nieprawdziwy przedstawia organizację pracy oraz sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej małoletnim pacjentom Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
Informacje zawarte w materiale stanowią przede wszystkim jednostronną, subiektywną relację z pobytu w Szpitalu małoletnich pacjentek i nie stanowią obiektywnej, opartej na udowodnionych faktach oceny udzielania świadczeń przez personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Zdarzenia przedstawione w materiale nie zostały potwierdzone przez personel Szpitala. W treści materiału znalazły się twierdzenia, co do których uzyskano uprzednio wyczerpujące stanowisko Dyrekcji Szpitala, jednakże stanowisko to zostało w przeważającej części pominięte. Dyrekcja Szpitala przekazała szczegółowe informacje o standardach postępowania, sposobie prowadzenia terapii, podstawach prawnych stosowania wobec pacjentów – w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem odpowiedniej formy – środków przymusu bezpośredniego, możliwości stałej konsultacji stanu zdrowia oraz stanu opieki z członkami personelu medycznego Szpitala.
Tytuł opublikowanego materiału oraz jego treść mogą wywoływać jednak w opinii publicznej negatywne skojarzenia, co w dalszej kolejności może powodować liczne nieprzychylne komentarze kierowane wobec Szpitala oraz członków jego personelu medycznego, a odnoszące się do warunków i sposobu sprawowania opieki nad pacjentami. Nagannym jest opatrzenie materiału tytułem godzącym w wizerunek publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego personel medyczny podejmuje działania wyłącznie w celu ratowania zdrowia i życia wszystkich pacjentów, wykonując świadczenia z najwyższą starannością, postępując przy tym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, przy jednoczesnym poszanowaniu praw pacjentów, niezależnie od ich wieku, płci, warunków rodzinnych oraz rodzaju schorzeń, jakimi są dotknięci.
Niedopuszczalne z punktu widzenia zasad rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej dziennikarzy jest także przedstawienie w materiale wypowiedzi określonych osób w powiązaniu z wytworzonymi obrazami (grafikami), które w żadnym razie nie prezentują rzeczywistych zdarzeń.
Istotne wątpliwości Szpitala budzą także zaprezentowane w materiale wypowiedzi ekspertów, którzy formułują swoje osądy przede wszystkim w oparciu o niezweryfikowane oświadczenia pacjentów. Osoby te nie są uprawnione ani do prowadzenia w sprawie żadnych postępowań, ani do oceny sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej określonych pacjentów, a już z całą pewnością – zastosowanych przez personel medyczny Szpitala indywidualnych metod i sposobów leczenia. Z materiału prasowego nie wynika także, aby osoby te były w ogóle uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej, do której wybiórczo się odnoszą. Wszelkie kategoryczne twierdzenia formułowane przez te osoby w odniesieniu do leczenia pacjentów Szpitala należy więc uznać za insynuacje i nieuprawione domniemania.
W materiale przedstawiono także subiektywną ocenę efektów leczenia wyrażoną przez pacjentkę oraz jej rodzinę, której nie sposób uznać za wiążącą z uwagi na brak po ich stronie kompetencji do oceny stosowanych w Szpitalu metod leczenia i terapii pacjentów. Powyższe stanowi naruszenie dóbr osobistych Szpitala w postaci wizerunku oraz dobrego imienia członków jego personelu medycznego, którzy z całą odpowiedzialnością podejmują codzienny trud pracy i opieki na osobami dotkniętymi różnorodnymi schorzeniami, niejednokrotnie niemożliwymi do zdiagnozowania oraz trudnymi do wyleczenia. Krzywdzące jest zatem kształtowanie opinii społecznej o stanie opieki psychiatrycznej w Szpitalu, w oparciu o jednostkowe oświadczenia o rzekomych nieprawidłowościach bez rzetelnej ich weryfikacji.
W nawiązaniu do przedstawionych w materiale informacji o prowadzonym postępowaniu przez Rzecznika Praw Pacjenta informujemy, że Szpital, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawia Rzecznikowi wyjaśnienia i odnosi się do rozstrzygnięć Rzecznika. W sprawie, która została przedstawiona w materiale Szpital również przedstawi Rzecznikowi szczegółowe stanowisko. Dyrekcja Szpitala współpracuje i na bieżąco odpowiada na wszelką korespondencję kierowaną przez Rzecznika, jak również udostępnia wszelkie wymagane przepisami dokumenty, dokumentację medyczną oraz umożliwia prowadzenie ewentualnych kontroli w oddziałach szpitalnych.
Mając natomiast na względzie zarzuty stawiane personelowi medycznemu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej informuję, że dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
Wobec powyższego apelujemy, odnosząc się do tak newralgicznych kwestii jak ochrona zdrowia psychicznego, kierując się przede wszystkim dobrem hospitalizowanych pacjentów, o uwzględnienie specyfiki prowadzonej przez Szpital działalności leczniczej i konieczności podejmowania przez personel medyczny niejednokrotnie trudnych, ale z całą pewnością w pełni zasadnych, prawidłowych i zgodnych z zasadami wiedzy medycznej decyzji, zmierzających wyłącznie do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i ich wyleczenia lub zminimalizowania skutków zdiagnozowanych u nich chorób.
Wskazujemy także na konieczność rzetelnego weryfikowania prawdziwości wszelkich skarg i zarzutów formułowanych przez pacjentów wobec sposobu ich leczenia w Szpitalu z uwagi na niekiedy odmienne postrzeganie rzeczywistości przez te osoby. Ma to istotne znaczenie, zważywszy na informacje przedstawione przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu oraz Wielopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu o braku skarg dotyczących leczenia małoletnich pacjentów w Szpitalu oraz o tym, że w żadnej ze spraw skierowanych do organów ścigania nie stwierdzano popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.
Na zakończenie informujemy, że zakończenie udzielania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, o którym poinformowano w treści materiału, wynika wyłącznie z braku możliwości skompletowania odpowiedniego zespołu specjalistów i nie pozostaje w związku z treścią tego materiału, a już w szczególności nie jest jego skutkiem.
Marek Czaplicki
Dyrektor Szpitala
lek. Łukasz Mech
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support