Pytania i odpowiedzi

Strona główna / Pytania i odpowiedzi

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni oraz wojskowi
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, którym mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia lub jeśli nie jest to możliwe, w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących

W przypadku pacjentów zgłaszających się do szpitala na zabieg operacyjny lub pobyt diagnostyczny proszeni są o:

 • Przybycie do szpitala – w dniu i o godzinie wyznaczonej przez lekarza lub przez pracownika szpitala
 • W przypadku pacjentów, których termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień  co termin przyjęcia proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.

Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać następujące dokumenty:

 • oryginał skierowania do Szpitala – wystawionego przez lekarza. Skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego wraz z podpisem,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający nasz numer PESEL,
 • zaleca się również aby pacjent posiadał dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta,
 • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy – NIP pracodawcy.

Listy oczekujących zostały stworzone w celu przejrzystego i sprawiedliwego dostępu Świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oczekiwanie na usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika z faktu ograniczonych limitów ustalonych z NFZ.

Czas oczekiwania na poszczególne usługi w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jest zmienny i zależny od ilości pacjentów oczekujących oraz ilości pacjentów zgłaszających się na wybrane usługi.

Najbardziej rzetelne informacje dotyczące okresu oczekiwania na dane świadczenie można uzyskać w sekretariatach oddziałów oraz rejestracjach poradni. Na stronie https://kolejki.nfz.gov.pl/ możliwa jest weryfikacja czasu oczekiwania w danym rejonie w podziale na poszczególne świadczenia refundowane przez NFZ.