Ochrona danych osobowych

Strona główna / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

I. cz. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego (dalej: Dziekanka) z siedzibą w Gnieźnie, kod 62-200, Poznańska 15, oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych kandydatów do pracy w Dziekanka. (dalej: „Kandydaci”).

Zakres informacji o kandydatach do pracy przetwarzany przez Dziekanka obejmuje m.in.:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencji oraz inne dane kontaktowe wliczając prywatny adres email i numer telefonu;
 2. szczegóły dotyczące wykształcenia, uzyskanych uprawnień do wykonywania wybranych zawodów, tzw. kompetencji twardych i miękkich, doświadczenia oraz historii zatrudnienia;
 3. oczekiwania finansowe.

Dziekanka zbiera informacje o kandydacie na różne sposoby. Dane o kandydacie mogą być pozyskiwane z formularza rekrutacyjnego, CV, listu motywacyjnego, dyplomów i zaświadczeń, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a także mogą być zebrane podczas rozmowy rekrutacyjnej lub innego zadania mającego ocenić kompetencje kandydata. Dziekanka może pozyskiwać dane o kandydacie także od podmiotów trzecich np.: z referencji od jego poprzednich pracodawców.

Dziekanka będzie pozyskiwać dane o kandydacie od podmiotów trzecich wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

Zebrane podczas rekrutacji informacje o kandydacie będą przetwarzane w różnych miejscach, m.in.: w systemach kadrowych, systemach obiegu dokumentów oraz poczcie e-mail.

W oparciu o dane osobowe kandydatów, Dziekanka nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Jeśli kandydat nie zostanie zatrudniony podczas naboru, na który przesyła dokumenty aplikacyjne, stosownie do udzielonej przez niego zgody, jeszcze przez 2 lata od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, DZIEKANKA będzie przetwarzać jego dane osobowe dla potrzeb innych rekrutacji. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji jest dobrowolna, i niewyrażenie takiej zgody nie dyskwalifikuje kandydata w obecnej rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat nie poda wszystkich swoich danych osobowych wymaganych przy rekrutacji lub wycofa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przed ukończeniem naboru, DZIEKANKA nie będzie mogła dokończyć wobec danego kandydata procesu rekrutacji i go zatrudnić.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty do pracy, zebrane w sposób papierowy i elektroniczny podczas rekrutacji dane zostaną przeniesione do dokumentacji kadrowej nowego pracownika i przechowywane przez cały okres zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostęp do danych kandydata mają wyłącznie osoby upoważnione przez DZIEKANKA: pracownicy kadr odpowiedzialni za proces rekrutacji, kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych i członkowie zespołu rekrutującego na dane stanowisko oraz administratorzy systemów teleinformatycznych w których przetwarzane są dane kandydatów.

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, kandydat może skontaktować się z wyznaczonym w DZIEKANKA inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w DZIEKANKA: mariusz.konczak@dziekanka.net, https://dziekanka.net/kontakt, Poznańska 15, 62-200 Gniezno. Kandydatom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez DZIEKANKA, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. cz. KLAUZULA INFORMACYJNA Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 15, 62-200 Gniezno

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać w Polsce, a także we wszystkich państwach Unii Europejskiej, przepisy aktu prawnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.

Jednocześnie wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) a przestaje obowiązywać ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu.

Rozporządzenie RODO nakazuje przetwarzanie danych osobowych w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Jednym z narzędzi zapewniających legalność przetwarzania jest obowiązek informacyjny, określany jako KLAUZULA INFORMACYJNA, tj. zakres informacji, które administrator danych powinien przekazać podmiotowi danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Administrator danych w przypadku pozyskiwania informacji od osoby, której one dotyczą, jest zobowiązany do podania: (1) swojej tożsamości, pełnej nazwy i danych kontaktowych; (2) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych – IOD (jeżeli został wyznaczony lub powołany); (3) celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych; (4) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (jeżeli takowy istnieje); (5) informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców; (6) informacji o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; (7) okresu przechowywania danych; (8) informacji o prawach podmiotu (dostęp do danych, ich przenoszenie, sprzeciw, sprostowanie, usunięcie etc.); (9) informacji o prawie do cofnięcia zgody; (10) informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (11) informacji, czy podanie danych to wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy oraz konsekwencji niepodania danych; (12) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (w tym o zasadach podejmowania, znaczeniach i konsekwencjach).

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119.1) – dalej jako RODO, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego zawiadamia:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 15, 62-200 Gniezno;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (mariusz.konczak@dziekanka.net) lub pisemnie na adres siedziby Administratora w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw;
 3. Pani/Pana dane osobowe jako Pacjenta będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia i realizacji umów powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 9 ust. 1 lit. h, które zezwalają na przetwarzanie tych danych bez konieczności wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą, wynika to bowiem z obowiązku prawnego określonego w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1318) oraz ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1845) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1938). W przypadku wyrażenia pisemnej wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych teleadresowych przez Administratora Danych w celu komunikacji dotyczącej korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej / tradycyjnej i poczty elektronicznej informacji o planowanych wizytach, zmianie terminów, jak również informacji o medycznej działalności profilaktycznej podanie tych danych zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO oznacza podpisanie stosownego formularza z prawem odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe jako pracownika, kandydata do pracy, stażysty lub wolontariusza, kontrahenta, dostawcy lub oferenta świadczonych usług będą przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku zawarcia umowy o stosunku pracy i wykonania usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji procesu rekrutacji lub na czas trwania stosunku pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich aktualizacji bądź sprostowania, uzyskania kopii lub ograniczenia czy zaprzestania przetwarzania oraz prawo żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy odbywało się ono na podstawie wyrażonej poprzednio zgody. Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania tylko działań uzgodnionych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, w tym do uzyskania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które były przetwarzane na podstawie umowy lub wyrażonej zgody, a także prawo do zlecenia Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie instytucje uprawnione z mocy przepisów prawa, a ich przetwarzanie w siedzibie Administratora Danych będzie prowadzone tylko przez upoważniony personel medyczny lub administracyjny, w tym podwykonawcom, którym powierzyliśmy przetwarzanie tych danych na podstawie zawartych umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą natomiast udostępniane ani nie będą podlegały profilowaniu przez podmioty trzecie.
 9. Pani/Pana dane osobowe jako Pacjenta będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne, a w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, bądź konieczności monitorowania losów krwi i jej składników przez okres 30 lat od ostatniego wpisu i nie przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź usunięcia. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1318).
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support