Aktualności

Strona główna / Aktualności
25-lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego – PIKNIK NA FEST!

25-lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego – PIKNIK NA FEST!

W sobotę 10 czerwca na poznańskiej Cytadeli pracownicy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” uczestniczyli w zorganizowanym z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Wielkopolskiego – PIKNIKU NA FEST!. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku m.in. sportowych, kulturalnych jak i stworzyli strefę zdrowia. Byliśmy tam z naszym punktem konsultacyjnym, gdzie można było się więcej dowiedzieć na temat leczenia uzależnień. Jak zawsze służyliśmy informacją i dobrą radą zainteresowanym osobom.

Czytaj więcej
Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

W ostatnim dniu lutego od lat na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób cierpiących na choroby rzadkie. W tym wyjątkowym dniu miliony ludzi na całym świecie podkreślają solidarność z chorymi na choroby rzadkie i ich rodzinami. My również bierzemy udział w akcji #shareyourcolours i zachęcamy wszystkich Państwa do opublikowania w mediach społecznościowych hasła solidarności z chorymi na choroby rzadkie.

W Polsce obchody odbędą się po raz trzynasty z inicjatywy Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN skupiającego 52 organizacje pacjentów. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie we wnętrzach Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, a jej przebieg będzie transmitowany online.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu w wybranej przez Państwa formule.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi, klinicyści, przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej, eksperci i decydenci z obszaru medycznego.

https://dzienchorobrzadkich.org/

Czytaj więcej
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2022

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2022

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problematykę chorób psychicznych oraz dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

„Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem” – to hasło  tegorocznego Święta.

Rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne, przedłużające się konflikty, przemoc i sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu. Musimy wzmocnić opiekę w zakresie zdrowia psychicznego ponieważ stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią barierę dla integracji społecznej i dostępu do właściwej opieki. Nie bójmy się szukać pomocy i wsparcia u psychiatry, psychoterapeuty bądź psychologa. Personel naszego Szpitala zawsze udziela wsparcia i pomocy chorym i ich rodzinom oraz podejmuje działania na rzecz zdrowia psychicznego.

 

Czytaj więcej
Stanowisko Szpitala ws reportażu TVN24

Stanowisko Szpitala ws reportażu TVN24

Stanowisko Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie w sprawie reportażu TVN24 pt. „Oddział dwunasty”. Piekło na oddziale psychiatrycznym

Działając w imieniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, w związku z opublikowanym na portalu internetowym TVN24 GO, materiałem prasowym zatytułowanym „Oddział dwunasty”. Piekło na oddziale psychiatrycznym oświadczamy, że materiał ten w sposób nieprawdziwy przedstawia organizację pracy oraz sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej małoletnim pacjentom Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
Informacje zawarte w materiale stanowią przede wszystkim jednostronną, subiektywną relację z pobytu w Szpitalu małoletnich pacjentek i nie stanowią obiektywnej, opartej na udowodnionych faktach oceny udzielania świadczeń przez personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Zdarzenia przedstawione w materiale nie zostały potwierdzone przez personel Szpitala. W treści materiału znalazły się twierdzenia, co do których uzyskano uprzednio wyczerpujące stanowisko Dyrekcji Szpitala, jednakże stanowisko to zostało w przeważającej części pominięte. Dyrekcja Szpitala przekazała szczegółowe informacje o standardach postępowania, sposobie prowadzenia terapii, podstawach prawnych stosowania wobec pacjentów – w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem odpowiedniej formy – środków przymusu bezpośredniego, możliwości stałej konsultacji stanu zdrowia oraz stanu opieki z członkami personelu medycznego Szpitala.
Tytuł opublikowanego materiału oraz jego treść mogą wywoływać jednak w opinii publicznej negatywne skojarzenia, co w dalszej kolejności może powodować liczne nieprzychylne komentarze kierowane wobec Szpitala oraz członków jego personelu medycznego, a odnoszące się do warunków i sposobu sprawowania opieki nad pacjentami. Nagannym jest opatrzenie materiału tytułem godzącym w wizerunek publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego personel medyczny podejmuje działania wyłącznie w celu ratowania zdrowia i życia wszystkich pacjentów, wykonując świadczenia z najwyższą starannością, postępując przy tym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, przy jednoczesnym poszanowaniu praw pacjentów, niezależnie od ich wieku, płci, warunków rodzinnych oraz rodzaju schorzeń, jakimi są dotknięci.
Niedopuszczalne z punktu widzenia zasad rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej dziennikarzy jest także przedstawienie w materiale wypowiedzi określonych osób w powiązaniu z wytworzonymi obrazami (grafikami), które w żadnym razie nie prezentują rzeczywistych zdarzeń.
Istotne wątpliwości Szpitala budzą także zaprezentowane w materiale wypowiedzi ekspertów, którzy formułują swoje osądy przede wszystkim w oparciu o niezweryfikowane oświadczenia pacjentów. Osoby te nie są uprawnione ani do prowadzenia w sprawie żadnych postępowań, ani do oceny sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej określonych pacjentów, a już z całą pewnością – zastosowanych przez personel medyczny Szpitala indywidualnych metod i sposobów leczenia. Z materiału prasowego nie wynika także, aby osoby te były w ogóle uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej, do której wybiórczo się odnoszą. Wszelkie kategoryczne twierdzenia formułowane przez te osoby w odniesieniu do leczenia pacjentów Szpitala należy więc uznać za insynuacje i nieuprawione domniemania.
W materiale przedstawiono także subiektywną ocenę efektów leczenia wyrażoną przez pacjentkę oraz jej rodzinę, której nie sposób uznać za wiążącą z uwagi na brak po ich stronie kompetencji do oceny stosowanych w Szpitalu metod leczenia i terapii pacjentów. Powyższe stanowi naruszenie dóbr osobistych Szpitala w postaci wizerunku oraz dobrego imienia członków jego personelu medycznego, którzy z całą odpowiedzialnością podejmują codzienny trud pracy i opieki na osobami dotkniętymi różnorodnymi schorzeniami, niejednokrotnie niemożliwymi do zdiagnozowania oraz trudnymi do wyleczenia. Krzywdzące jest zatem kształtowanie opinii społecznej o stanie opieki psychiatrycznej w Szpitalu, w oparciu o jednostkowe oświadczenia o rzekomych nieprawidłowościach bez rzetelnej ich weryfikacji.
W nawiązaniu do przedstawionych w materiale informacji o prowadzonym postępowaniu przez Rzecznika Praw Pacjenta informujemy, że Szpital, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawia Rzecznikowi wyjaśnienia i odnosi się do rozstrzygnięć Rzecznika. W sprawie, która została przedstawiona w materiale Szpital również przedstawi Rzecznikowi szczegółowe stanowisko. Dyrekcja Szpitala współpracuje i na bieżąco odpowiada na wszelką korespondencję kierowaną przez Rzecznika, jak również udostępnia wszelkie wymagane przepisami dokumenty, dokumentację medyczną oraz umożliwia prowadzenie ewentualnych kontroli w oddziałach szpitalnych.
Mając natomiast na względzie zarzuty stawiane personelowi medycznemu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej informuję, że dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
Wobec powyższego apelujemy, odnosząc się do tak newralgicznych kwestii jak ochrona zdrowia psychicznego, kierując się przede wszystkim dobrem hospitalizowanych pacjentów, o uwzględnienie specyfiki prowadzonej przez Szpital działalności leczniczej i konieczności podejmowania przez personel medyczny niejednokrotnie trudnych, ale z całą pewnością w pełni zasadnych, prawidłowych i zgodnych z zasadami wiedzy medycznej decyzji, zmierzających wyłącznie do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i ich wyleczenia lub zminimalizowania skutków zdiagnozowanych u nich chorób.
Wskazujemy także na konieczność rzetelnego weryfikowania prawdziwości wszelkich skarg i zarzutów formułowanych przez pacjentów wobec sposobu ich leczenia w Szpitalu z uwagi na niekiedy odmienne postrzeganie rzeczywistości przez te osoby. Ma to istotne znaczenie, zważywszy na informacje przedstawione przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu oraz Wielopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu o braku skarg dotyczących leczenia małoletnich pacjentów w Szpitalu oraz o tym, że w żadnej ze spraw skierowanych do organów ścigania nie stwierdzano popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.
Na zakończenie informujemy, że zakończenie udzielania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, o którym poinformowano w treści materiału, wynika wyłącznie z braku możliwości skompletowania odpowiedniego zespołu specjalistów i nie pozostaje w związku z treścią tego materiału, a już w szczególności nie jest jego skutkiem.
Marek Czaplicki
Dyrektor Szpitala
lek. Łukasz Mech
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Czytaj więcej
Nowe zasady odwiedzin

Nowe zasady odwiedzin

Z dniem 14 kwietnia 2022 roku wprowadzamy następujące zasady dotyczące odwiedzin pacjentów znajdujących się na terenie Szpitala:
  • do pacjenta w danym czasie odwiedzin, jako odwiedzający, może wejść tylko jedna osoba na czas nie dłuższy niż 15 minut
  • ustala się następujące godziny odwiedzin: od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 15:00 do godz. 17:00
  • każdy odwiedzający obowiązany jest posiadać środek ochrony osobistej w postaci maseczki, zakrywającej usta oraz nos
Czytaj więcej
25 Listopada Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 Listopada Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 Listopada -tę datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, które kończy się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowiek. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszeniem praw człowieka. Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowania o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowy.

Więcej na stronie www.przemoc.edu.pl

Czytaj więcej
Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy

Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy

W środę 27 października w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego odbyło się uroczyste podsumowanie Pierwszego i Drugiego Biegu z Pierwszej Stolicy do Stolicy.
Henryk Januchowski – prezes Fundacji Młodzi w Uzależnieniu, podziękował wszystkim biegaczom biorącym udział w tej inicjatywie oraz sponsorom, którzy udzielili wsparcia i przekazali środki pieniężne na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ostatniej edycji Biegu udało się zebrać 31.500 złotych.
W uroczystej ceremonii wzięli również udział przedstawiciele samorządów – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, wiceburmistrz Witkowa Marek Wiatrowski. Zaproszono również zastępcę Prezydenta miasta Konina Witolda Nowaka, albowiem w kolejnej edycji Biegu planowane jest wydłużenie trasy o Konin. W trakcie trwania uroczystości odczytany został list od wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kopacz, oraz posła Waldy Dzikowskiego skierowany do uczestników i organizatorów.
Ceremonię uświetnił wykład prof. Jakuba Andrzejczaka i koncert akustyczny Urszuli.
Kolejny Bieg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Materiały i opracowanie organizatora

Czytaj więcej
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” Leonardo da Vinci

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Misją tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego a także promowanie działań, które mają na celu wspierać dobrostan psychiczny człowieka oraz poprawę opieki medycznej nad osobami, które borykają się z chorobami psychicznymi. Hasłem wydarzenia jest : „Zdrowie psychiczne w nierównym świecie.” W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty, gorsze samopoczucie, obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Nie lekceważmy tych objawów, prowadźmy aktywny tryb życia, zdrowo się odżywiajmy oraz dbajmy o relacje międzyludzkie. Jednak, gdy to nie wystarcza nie bójmy się szukać pomocy i wsparcia u psychiatry, psychoterapeuty bądź psychologa. Personel naszego Szpitala zawsze udziela wsparcia i pomocy chorym i ich rodzinom oraz podejmuje działania na rzecz zdrowia psychicznego .

 

Czytaj więcej
Informacja o odwiedzinach

Informacja o odwiedzinach

Informujemy, że ze względu na minimalizację ryzyka infekcji COVID-19, w związku z obowiązującym stanem epidemii, decyzją Dyrektora Szpitala z dniem 20 września 2021 roku zostają ograniczone odwiedziny chorych na terenie Szpitala do odwołania lub ustania zagrożenia epidemicznego.
Czytaj więcej
Dofinansowanie oddziału dziecięcego

Dofinansowanie oddziału dziecięcego

W dniu 2 września 2021 roku Pani Marzena Atkielska – Prezes Fundacji Santander Bank Polska wspólnie z Panem Robertem Nowickim – Dyrektorem Regionu oraz Panem Pawłem Śnieć – Dyrektorem Oddziału Banku w Gnieźnie przekazała Dyrekcji Szpitala w formie dotacji celowej czek na 125 tys. złotych w ramach akcji charytatywnej realizowanej przez Santander Bank Polska: „Podwójna Moc Pomagania” Akcja miała na celu dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych oddziałów w szpitalach psychiatrycznych.
Środki te pozwolą na sfinansowanie następujących remontów: frontowego wejścia na oddział, części pomieszczeń oddziału, zakupu wyposażenia oraz renowacji ogrodu co znacznie poprawi warunki przebywających na tym oddziale dzieci.
W imieniu naszych pacjentów oraz personelu bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
Czytaj więcej
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support